Regler för SM i hembryggd öl

Dessa regler gäller för domartävlingen respektive folkets val vid SM.

Regler för domartävlingen

1. SM i hembryggd öl är en tävling som är öppen för alla hembryggare, oavsett nationalitet och hemvist. Hembryggaren behöver inte heller vara medlem i Svenska Hembryggareföreningen, SHBF.

2. Deltagande brygder måste vara hembryggda. Bryggningen skall ske under hembryggningslika former. Huvuddelen av råmaterialet till ölet ska komma från malt och/eller maltextrakt. Sötvört eller jäst direkt från kommersiella bryggerier är inte tillåtet.

3. Tillverkningen av ölet måste följa svensk lagstiftning angående hembryggt öl.

4. Det är tillåtet att tävla med flera brygder per huvudklass, se gällande öltypsdefinitioner.

5. En och samma bryggare får dock endast tävla med högst en brygd per underklass. Detta gäller även om bryggaren bryggt tillsammans med någon annan. För undantag kring detta, se punkt 6.

6. Alla huvudklasser har en underklass benämnd "Övriga klassiska…" förutom huvudklassen "Belgisk och Fransk Ale" där motsvarande underklass heter "Belgisk och Fransk Specialöl".

I dessa underklasser är det tillåtet att lämna in flera öl. För dessa klassiska öl ska bryggaren ange vilken klassisk öltyp ölet ska efterlikna. Hänvisning till litteratur skall ges, och minst ett kommersiellt exempel på en representant för den klassiska öltypen bör också anges. I huvudklassen Specialöl finns underklassen "Modifierade öl", där det också är tillåtet att tävla med flera brygder. För "Modifierade öl" gäller att det skall anges vilken klassisk öltyp ölet är baserat på, samt hur det är modifierat.

7. Inlämnade brygder med förpackningar blir Svenska Hembryggareföreningens egendom.

8. I och med anmälan till SM medger bryggaren att dennes namn och bild samt bryggprotokoll kan komma att publiceras.

9. Tävlingsdomarnas utslag kan inte överklagas.

10. Fem flaskor med enfärgade kapsyler skall lämnas in per brygd. Flaskan ska vara omärkt/anonym - utan etikett eller annan märkning - förutom den etikett du får ut från anmälningssystemet. Flaskornas volym ska vara på minst 33 centiliter. Flaskans yttre mått får maximalt vara: höjd 215 mm (inklusive kapsyl) och diameter 65 mm. Flaskorna skall vara väl rengjorda och inte ha några igenkänningstecken som på något sätt kan identifiera bryggaren. Kapsylerna ska vara enfärgade. Undantag angående flaskstorlek: brygder bryggda och buteljerade i annat land än Sverige får lämnas in i fem stycken flaskor av annat format.

11. Brygden ska föranmälas via föreningens webbaserade system. I detta system registrerar bryggaren sina tävlingsbidrag och systemet genererar en unik registreringskod som identifierar ölet och som flaskorna skall märkas med, enligt instruktion från webbregistreringssystemet. 

12. Vid webbregistreringen måste bryggaren också fylla i ett komplett recept. Recept behöver ej lämnas in utskrivet då dessa skrivs ut centralt ur webbregistreringssystemet.

13. Om bryggaren eller brygden på någon punkt bryter mot tävlingsreglerna, eller om bryggaren medvetet undanhåller information, kommer ett deltagande i SM inte att godkännas.

14. De brygder som godkänts för att delta i SM kan endast diskvalificeras under förutsättning att bryggaren undanhållit information om hur brygden tillverkats eller vem som har bryggt ölet, eller om något annat brott mot tävlingsreglerna uppdagas. Eventuellt beslut om diskvalificering tas av Svenska Hembryggareföreningens styrelse.

15. Inlämning sker antingen direkt på därför avsedd plats och tid, eller via postinlämning. Postinlämning sker till anvisad adress. Flaskorna ska vara så paketerade att de inte kan gå sönder i postens hantering. Inlämningsanvisningar publiceras på SHBFs webbplats.

16. Betalning för deltagande brygder ska ske genom inbetalning till Svenska Hembryggareföreningens bankgirokonto.

17. Brygderna godkännes för deltagande i tävlingen först när betalningen har kommit Svenska Hembryggareföreningen tillhanda.

18. Anmälningsavgiften fastställs av tävlingsledningen före varje SM.

19. Postinlämnade brygder ska ha en markant lägre avgift än direktinlämnade. Detta för att uppmuntra bryggare boende långt ifrån inlämningsorter att ställa upp i SM.

20. Medaljer utdelas i varje huvudklass. Antalet medaljer som delas ut i varje klass skall, i viss mån, återspegla antalet deltagande brygder. Medaljfördelningen blir vid: 11 eller fler tävlande öl = 3 medaljer, vid 6-10 tävlande öl = 2 medaljer och vid 5 eller färre tävlande öl = 1 medalj.

21. Följande riktlinjer, som minst måste uppnås, gäller för att bestämma vilka medaljvalörer som delas ut i en ölklass:

Guldmedalj
Ett öl i världsklass som på ett förträffligt sätt exemplifierar öltypen. Ölet kan avvika obetydligt från öltypsdefinitionen, men det ska ändå uppvisa en passande balans i smak och arom samt ha ett korrekt utseende.

Silvermedalj
Ett utmärkt öl som tillåts avvika något från öltypsdefinitionen. Ölet ska upprätthålla en nära samstämmighet med öltypen och uppvisa en mycket bra smak- och arombild samt ha rätt utseende.

Bronsmedalj
Ett godtagbart exempel på öltypen. Ölet kan få skilja sig något från öltypsdefinitionen och ha små avvikelser i smak, arom eller utseende.

22. Skrymmande eller tyngre priser som inte hämtas av vinnaren på SM-dagen skickas ej per post till vinnaren, dessa överblivna priser tillfaller SHBF.

Folkets val

1. Samma regler som för domartävlingen gäller med följande avvikelser.

2. En och samma bryggare får tävla med valfritt antal brygder oavsett öltyp.

3. Folkets val kan inte överklagas.

4. Alla brygder måste skänkas ut om minst 16 liter.

5. Brygder anmälda i tid till Folkets val publiceras på ett programblad som delas ut till besökarna på SM-dagen.

6. Alla besökare har lika rösträtt och röstningen går till enligt arrangörens instruktioner.

7. Anmälan till folkets val sker först och främst i samband med anmälan till domartävlingen genom anmälan på webbplatsen.

8. Om bryggaren endast ställer upp i folkets val ska ölen anmälas på webben under den tid webbregistreringen håller extra öppet för Folkets val-öl nära inpå SM-dagen.

9. Brygder kan inte anmälas på SM-dagen.

10. För anmälningar till Folkets val tas ingen avgift ut.

11. En person per brygd som ställer upp i Folkets val får fritt inträde till SM-dagen. 

Dessa regler är senaste uppdaterade för att vara gällande för SM 2016.