Dagordning:

 1. godkännande av kallelseförfarandet
 2. fastställande av dagordning
 3. val av mötesordförande och mötessekreterare
 4. val av två justeringsmän tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden skall justera protokollet
 5. styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
 6. kassörens ekonomiska berättelse
 7. revisorernas berättelse
 8. fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 9. fastställande av medlemsavgift
 10. behandling av inkomna motioner och propositioner
 11. val av styrelse
 12. val av en revisor samt en revisorssuppleant för ett år
 13. val av två valberedare

Motion:

Minska kravet för den domarbedömda delen av SM i hembryggd öl, från dagens 5 st inlämnade flaskor till 4 st inlämnade flaskor, och tydliggör istället för de tävlande att alla bör ha 1 st extra flaska tillgänglig i händelse av att deras öl ska skickas vidare till SkM.

Bakgrund till motionen:

Vid inlämning till den domarbedömda delen av SM i hembryggd öl så stipulerar SM-reglerna att 5 st flaskor per tävlingsöl lämnas in. 1 st av dessa flaskor är avsedd att kunna skickas till Skandinaviska Mästerskapet (som brukar avgöras i Danmark), om det inlämnade ölet placerar sig bland de 3 bästa i SM-finalen. Arrangemanget och uppmärksamheten kring SkM, det interna ansvaret för SkM inom SHBF, samt uppföljningen och rapporteringen till medlemmarna om SkM efteråt, har dock varit högst varierande från år till år.

Av drygt 3500 flaskor öl vid SM 2018 var alltså drygt 700 st flaskor öronmärkta för ett eventuellt SkM-deltagande, varav 3 st faktiskt skickades dit. Övriga flaskor används delvis på annat vis men lejonparten möter nog (tyvärr) sitt öde i slasken. Förutom att bryggare måste skiljas från en extra flaska öl, så bidrar alla dessa flaskor till en extra börda för de som handskas med logistiken kring inlämning och sortering av tävlingsöl.

Styrelsens svar:

Styrelsen har gett DK uppdraget att se över detta och komma med ett förslag till beslut till årsmötet.

Huvudsponsor SM-2019
Övriga sponsorer SM-2019